اِنی بابا
بازی تاج و تخت

Game of Thrones

7 فصل ها 61 قسمت ها
Returning Series

بازی تاج و تخت

8
امتیاز: 8/10 - میانگین رای 1902 نفر

اطلاعات عمومی

عنوان اصلیGame of Thrones
بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
قسمت منتشر شدهScripted
زمان60
اولین زمان انتشار
آخرین زمان انتشار2017-06-25
صفحه رسمیبازی تاج و تخت
محبوبیت39.30244
وضعیتReturning Series

فصل ها و قسمت ها

1 بازی تاج و تخت - فصل 1
2 بازی تاج و تخت - فصل 2
3 بازی تاج و تخت - فصل 3
4 بازی تاج و تخت - فصل 4
5 بازی تاج و تخت - فصل 5
6 بازی تاج و تخت - فصل 6
7 بازی تاج و تخت - فصل 7

دیدگاه