بلال بلالا های بلال بلال ♫ های گلم نفتت کوچیره♥♫

♪♪♫♫♪♪♯

♪♪♫♫♪♪♯

به کمند او پللت ♫ های ولا دلم اسیره♥♫

♪♪♫♫♪♪♯

♪♪♫♫♪♪♯

چه خووه مال بار ونه ♫ های ولا بال او سور♥♫

♪♪♫♫♪♪♯

♪♪♫♫♪♪♯

دس گل منه دسم بو های ♫ ولا چشم حسید کور♥♫

♪♪♫♫♪♪♯

♪♪♫♫♪♪♯

بلال بلال های بلال بلال ♫ های گلم لو برگ بیدی♥♫

♪♪♫♫♪♪♯

♪♪♫♫♪♪♯

اوویدم بی که بینمت ♫ های گلم دیدم نبیدی♥♫

♩♥♩♫♥♫